20.4.16

Opiskelijoiden ajatuksia lukiostamme/koonnut Mirjami Hyttinen

Miten mainostaisit omaa kouluasi?

Kysyin mediakurssin oppilailtani portfolion arviointiosiossa, miten he mainostaisivat omaa kouluaan. Tässä muutama vastaus, joista näkyy opiskelijoiden myönteinen suhtautuminen teknologiaan.

"Ensimmäinen mieleeni tullut argumentti meidän koulustamme on: "Pieni, mutta pippurinen!" Koulumme on pieni, kun sitä verrataan suurimpaan osaan Suomen lukioista. Silti täällä tehdään suuria asioita. Koulumme on muun muassa viitoittanut tietä sähköiselle opiskelulle Suomessa. Vaikka koulumme on pieni ja sijaitsee pienellä, muualta katsottuna tuntemattomalla paikkakunnalla, silti se ponnistaa koko ajan kohti suurempia saavutuksia. Tästä syystä mainostaisin kouluamme edellä mainitulla argumentilla. -Saara

Äidinkielen 4. kurssilta mieleeni jäi ainakin Kalevalan lukeminen ja sen läpikäyminen sekä kiivaat väittelyt janakkalalaisten kanssa. Lukiotamme minä ainakin mainostaisin sillä, että me olemme majakkakoulu Suomessa sekä jokaisella on oma henkilökohtainen iPad, jota käytetään opiskelussa paljon hyödyksi. Koulullamme on myös erityisen hyvä ilmapiiri ja hyvä yhteishenki. - Kalle L

- Mainostaisin Ylitornion yhteiskoulun lukiota ainakin sillä, että se on Applen majakkakoulu ja ainoa tällainen lukio Suomessa. Lisäksi opiskelussa käytämme paljon iPadejä jokapäiväisesti, riippuen aineesta. Koulu on pieni mutta tehokas ja yhtenäinen. - Saana

- Mainostaisin Ylitornion lukiota esimerkiksi sillä, että tämä lukio niin sanotusti seuraa aikaansa. Koko lukio ajan oppilas saa kokemusta kehittyvästä tekniikasta ja iPadin käytöstä. Myös sähköiset kokeet tulevat tutuksi, eikä mahdollisessa jatkokoulutuspaikassa tarvitse niitä jännittää. Lisäksi koska lukio on kumminkin pieni, opettajilla jää hyvin aikaa yksittäisille oppilaille. Opettajat ehtivät hyvin neuvomaan ja pitämään tukiopetusta, jos oppilas kokee sen tarpeelliseksi. Lukion pienuuden takia koulussa on rento ja lämminhenkinen meininki. - Elsa
- Mainostaisin Ylitornion lukiota erityisesti tekniikkaan liittyvillä argumenteilla. Meillä on täällä mahtava mahdollisuus olla suunnannäyttäjinä muillekin kouluille iPadin käytössä. Lukiomme on kehittynyt maailman mukana. Sen lisäksi meillä on vähän oppilaita, joten kouluyhteisö on pieni ja tiivis. Kaikkien kanssa on helppo olla tekemisissä ja apua saa aina. - Lotta

- Ylitornion yhteiskoulun lukiossa on jokapäiväisessä käytössä oppilailla omat henkilökohtaiset iPad - tietokoneet. iPad:it mahdollistavat monipuolisemmat tehtävänannot. iPad:it ovat korvanneet melkein kaikissa oppiaineissa perinteisen kynä ja vihko -muistiinpanotavan. Joissain oppiaineessa kaikki kurssin sisältö on oppilaan omassa iPad - laitteessa. Monet oppilaat ovat sanoneet, että iPad opiskelussa on motivoinut omaa opiskelua. - Jonne

- Meidän lukiossa tärkeimpiä argumentteja ovat ehdottomasti edelläkävijyys tekniikan suhteen sekä sijainti. Kehitymme eri tavoin kuin muut käyttämään nykyteknologiaa ja sen sovelluksia ja saamme eväät kommunnikointiin eri keinoin. Sijainti on loistava, sillä se ei ole liian pohjoinen, mutta silti tänne tulee talvi pohjoisen aikoihin ja kylänä melko rauhallinen. - Noora

iPad äidinkielessä ja uskonnossa/Mirjami Hyttinen

Miten iPad on vaikuttanut oppimiseen ja opetukseeni?

Mirjami Hyttinen: Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden sekä uskonnon opettajana Ylitornion yhteiskoulun lukiossa vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennen toimin Pellon lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina kymmenen vuotta. Vuonna 2006 suoritin TK-tutkinnon. Ennen lukiouraani toimin vapaan sivistystyön parissa Ylitornion kr. opistossa humanististen aineiden opettajana seitsemäntoista vuotta. Siellä erityisopetuksessa mukana oleminen opetti konkretian tärkeyttä oppimisessa.

Ylitornion lukiossa otettiin käyttöön iPadit vuonna 2013, ja siitä saakka olen hyödyntänyt laitetta opetuksessani. IPadin käyttö on uskoakseni monipuolistanut opetustani ja lisännyt opiskelijoiden oppimismotivaatiota. Se tekee opiskelusta aikaisempaa vaihtelevampaa. Se auttaa myös erityttämään ja henkilökohtaistamaan palautetta. Kukin oppija etsii itselleen sopivimmat tavat oppia. On varmaan hyödyllistä, etteivät koulun ja vapaa-ajan maailmat eriydy liian kauas toisistaan.  

Opetukseni perusperiaatteita on kirjoituttaa paljon, kielentää maailmaa ja asioita ja muuttaa tilanteita sanoiksi. Nämä kirjoitustehtävät eivät aina ole arvioitavia tehtäviä, mutta niissä opitaan kappaleen rakentamista, tilanteiden sanoittamista tai mielipiteen perustelemista. Toinen periaatteeni on laajentaa oppimisympäristöjä teknologiaa hyödyntäen muun muassa tekemällä yhteisiä tehtäviä kuvapuheluin tai käyttämällä jotain alustaa. Kolmas periaatteeni on vuorovaikutus eri tavoin. Työskentelemme paljon erilaisissa ryhmissä tai pareina. Vuorovaikutustilanteita avautuu myös koulun seinien ulkopuolelle. Yhteistyötaitojen opiskelu on mielestäni ensiarvoisen tärkeää kaikessa opiskelussa. 

Miten opiskelijat käyttävät iPadia tunneilla ja tehtävien teossa?

Alla olevasta kartasta selviävät eniten käytössä olevat ohjelmat. ITunesU:ssa säilytän äidinkielen kurssin teoria-asiat. IBooksista opiskelijat lukevat sähköisiä oheiskirjoja tai muuta pdf-materiaalia.  Pages-ohjelmaa käytetään kirjoitustehtäviin; pyrin siihen, että asioita joutuu selittämään kirjallisesti. Mind mapper on kätevä miellekarttaohjelma. Esityksiä tehdään pääasiassa Keynotella, mutta osa käyttää myös Explain everythingiä tai Notabilityä. Showbie vastaa vihkoa, jossa on tehtävät ja jonne ne palautetaan korjattuna. Ympäristön kautta voidaan myös välittää materiaalia ja käydä oppilaan ja opettajan välistä keskustelua. Puhetehtävistä annan Showbiehen palautteen puhuttuna. Sinne kirjoitan myös yhteen kansioon kurssin päiväkirjaa, josta poissaolijat näkevät, mitä milläkin tunnilla on tehty. 

Teen sekä äidinkielen että uskonnon kursseilla yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Oppijoilla on yhteinen, kurssin sisältöön liittyvä tehtävä, josta keskustellaan laitteen välityksellä. Yhteistyössä olen hyödyntänyt Skypeä, Google docsia, Padletia ja Socrativea. On tärkeä oppia vuorovaikutusta myös eri laitteiden välityksellä. Oppiminen on monin tavoin murtautunut ulos luokasta ja koulurakennuksesta.

Työprosessi oppitunnilla

Työprosessi eri oppitunneilla vaihtelee jonkin verran riippuen siitä, mitä kulloinkin on käsittelyssä. Periaatteessa oppitunnissa on neljä osiota: 1)  aktivointi tai aiemmin opitun kertaus, 2) uuden oppiminen, 3) opitun harjoittelu sekä 4) opitun testaus. IPadia voidaan hyödyntää muutamassa osiossa, mutta on mielestäni hyödyksi, että välillä työskennellään myös ilman sitä. 

Aktivointi voi tapahtua jonkin appsin kautta, esimerkiksi Answer Gardenia käyttäen siten, että kerätään oppijoiden novellianalyysista jo ennestään tietämät käsitteet. Usein uuden oppiminen tehdään pelkästään kuunnellen opettajan Keynote-esitystä. Toisinaan uuden oppiminen tapahtuu siten, että opiskelijat lukevat iTunesU:sta teorian ja miettivät kysymyksiä asiasta. Sitten kysymykset käsitellään yhdessä. Teoria on yleensä aina saatavissa sähköisessä muodossa, joten varsinaiseen muistiinpanojen tekoon tai jäljentämiseen ei kulu aikaa. Toisaalta sähköinen aines ei mene suoraan aivoihin, ellei sitä joudu käyttämään, joten harjoittelemisen ja asian työstämisen merkitys on suuri. Harjoitteluosiossa työskennellään joko yksin tai ryhmässä. Ryhmätöiden tulokset esitellään toisille ja esittämisessä hyödynnetään iPadia tekemällä asiasta Keynote-esitystai Mind Mapper - miellekartta. Lopuksi opittua voidaan testata Socrative-kyselyllä, omaehtoisella kirjoittamisella tai kyselyllä. 

Etuja ja haittoja

iPadien käyttö on mielestäni monipuolistanut opetusta ja lisännyt oppijoiden opiskelumotivaatiota. Se tuo tunteihin vaihtelua ja antaa vastuun oppimisesta oppijalle. Työskentelyvastuuta on siirtynyt opettajalta oppilaalle. Opetuksessa on nyt enemmän visuaalisia ja auditiivisia elementtejä, joten monilukutaito toivon mukaan kehittyy. Kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi oppijalla on mahdollisuus ilmaista osaamistaan myös esimerkiksi elokuvan tai näyttelemisen keinoin. Kirjoittamalla ajatuksiaan oppija tulee näkyväksi. 

Pyrimmekin usein julkaisemaan oppijoiden tekstejä ja tuotoksia koulun verkkolehdessä, jotta oppisimme jakamaan asioita toistemme kanssa. Kielenhuollon opiskelussa yllättävän moni oppija jakaa mielellään kaikkien nähtäväksi oman tekstinsä, jota sitten käsitellään yhdessä. Yhdessä käsittely ei tarkoita vain virheiden perkaamista, vaan myös tekstin hyvien yksityiskohtien tuomista esiin ja tekemistä näkyväksi. Näkyväksi tuleminen edistää itseluottamuksen kasvamista ja rohkaistumista. Siksi on tärkeä nostaa esiin kunkin oppijan ominaislaatu ja omat kyvyt. Heikompikin kirjoittaja voi olla loistava näyttelijä, armoitettu piirtäjä tai taitava teknologian käyttäjä. IPadin avulla on mahdollista nostaa aiempaa enemmän esiin erilaisia kykyjä. IPad tarjoaa myös mainiota apua luki-vaikeuksista kärsivälle mahdollistamalla esimerkiksi luettavan romaanin kuuntelemisen, tai kätensä murtanut oppilas voi puhua tehtävänsä ja palauttaa sen siten.  

Ryhmä- ja yhteistyötaidot ovat aina olleet tärkeitä opetuksessani, joten se on ehkä pysynyt samana. Vuorovaikutus ulospäin on laajentunut; esimerkiksi viime vuonna teimme yhteisiä tehtäviä neljän eri laitoksen kanssa Skypen välityksellä. Palaute on myös henkilökohtaisempaa kuin aiemmin, sillä tehtävistä saatu palaute säilyy kurssin ajan ja siihen voidaan palata. Pidän tärkeänä sitä, että oppijat tottuvat asiaviestintään eri medioiden kautta. Kannustus kantaa kauas!

Materiaalien jakaminen on helpottunut. Laitteiden jatkuva läsnäolo on lisännyt ja tehostanut tiedonhaun ja lähdekritiikin opiskelua ja harjoittelua. Vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä on kasvanut, sillä Showbien kautta on helppo antaa palautetta tai keskustella asioista. Puhuttu palaute tuo kenties myös opettajan lähemmä opiskelijaa, jolla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan.

Kaikissa hyvissä asioissa on kuitenkin kääntöpuolensa: Olisi tärkeä tehostaa omia ja oppijoiden lähteidenkäyttötaitoja. Laitetyöskentely lisää hätäistä, pinnallista lukemista, joten tekstin syvälukemista ja erittelyä on tärkeä harjoitella monin tavoin. 

Asiat eivät siirry suoraan sähköisestä muodosta omaan muistiin, joten täytyy kehitellä erilaisia tapoja, joilla asioita painetaan mieleen. Olen kuluneena lukuvuonna ykkösten kanssa käynyt monia asioita läpi näyttelemällä sekä uskonnossa että äidinkielessä. Esimerkiksi Ahon Rautatiestä tehtiin elokuva siten, että kuusi ryhmää näytteli ja kuvasi kukin yhden kohtauksen tai näytöksen. Kuvatut kohtaukset jaettiin kaikille. Näistä ryhmät tekivät elokuvan. Elokuvaa työstäessä oppijat käsittävät tekemisen kautta monta asiaa kuvallisesta ilmaisusta. Myös Ibsenin Norasta tehtiin elokuvia. Uskonnossa ryhmien haasteena oli tuottaa kulttuurien kehityksen vaiheista visuaalinen ilmiasu samalla kun ryhmät esittivät asiaan liittyvää teoriaa toisille. Myös näissä tilanteissa syntyi hyviä sketsejä, jotka ymmärtääkseni auttoivat hahmottamaan asian ominaislaatua, opettivat samalla kokonaisilmaisua ja itsensä likoon panemista sekä edistivät asioiden muistiin painumista. Välillä kertaamme joitain muistettavia teoria-asioita sanomalla niitä kuorossa ääneen tai selostamalla asian parille. Vaihtelevat työtavat ja -asennot ehkäisevät myös fyysisten terveysongelmien syntyä.

IPadit saattavat myös heikentää joidenkin opiskelijoiden keskittymistä, mutta keskittymisen puute näyttää usein liittyvän muutenkin heikkoon opiskelumotivaatioon. Omilla tunneillani on välillä hetkiä, jolloin mitään laitetta ei saa käyttää; henkilö, joka on koko ajan aktiivisena somessa, ei ole täysillä läsnä opetuksessa. Ryhmissä on myös jokunen opiskelija, jonka opiskelutehtävät ovat usein myöhässä. Olen miettinyt, johtuuko tämä mediakoukkuun kiinni jäämisestä. Toisaalta myöhässä olleita tehtäviä on ollut ennen iPadien tuloakin.

Teknologian käyttö on arkipäiväistynyt ja koulu ja vapaa-aika ovat lähentyneet toisiaan. Kummassakin voidaan olla oppimisen tilassa. Kaikkiaan iPadilla opiskelu ja opetus on voimaannuttanut koko työyhteisöämme: opimme jatkuvasti uutta, kohtaamme ja ratkaisemme kaiken aikaa haasteita ja ongelmia. Kysymme neuvoa toisiltamme; kysyminen ei ole tyhmyyden osoitus vaan kertoo halusta oppia. Koemme pystyvämme oppimaan koko ajan uutta. Siitä tulee sellainen olo, että pystymme vaikka mihin. 


iPad matematiikassa/Markus Pessa

Nimeni on Markus Pessa ja toimin Ylitornion yhteiskoulun lukiossa neljättä vuotta matematiikan ja fysiikan opettajana. Tämän tekstin tarkoituksena on kuvata sitä, kuinka olen omilla matematiikan tunneillani hyödyntänyt opiskelijoillamme käytössä olevia iPadeja. 

Opettajan työskentelyn kannalta iPad toimii mainiosti esitystyökaluna. Tähän soveltuvia appseja ovat mm. Explain Everything (pitää sisällään myös kaavaeditorin ja graafiset esitykset), Keynote tai aivan yksinkertaisesti skannerin tapaan toimiva DocScan HD, jolla omat paperille laaditut ratkaisut saa näppärästi esille valkotaululle tai sitten jaettua opiskelijoille iTunesU-kurssiympäristössä.

iTunesU on monipuolinen ja toimiva kurssiympäristö. Olen käyttänyt sitä vaihtelevin tavoin omilla kursseillani. MAA2-kurssilla koitin rakentaa "valmiin kurssin", jossa teoria oli esitetty videoina (opetus.tv) sekä koko kurssin tehtävät löytyivät kurssiympäristöstä. Kurssin toteutus oli siis oma muunnelmani yksilöllisen oppimisen opetusmallista (http://maot.fi/oppimisymparisto/yksilollisen-oppimisen-opetusmalli/). Näin opiskelija saattoi edetä kurssilla omaa vauhtiaan ja tunneilla voitiin keskittyä enemmän tehtävien ratkomiseen luennoinnin sijaan. Toki joidenkin kurssilla vastaan tulevien kaavojen perustelu tapahtui edelleen opettajajohtoisesti.

iTunesU mahdollistaa siis esimerkiksi tehtävien jakamisen opiskelijoille. Tämän lisäksi opiskelija voi palauttaa tehtäviä opettajan arvioitavaksi. Korjaustyökalut ovat tosin ainakin vielä toistaiseksi hiukan kömpelömpiä kuin Showbiessa. Opiskelijat voivat myös keskustella tehtäviin liittyvistä pulmista iTunesU:ssa. Lyhyen matematiikan kertauskurssilla opiskelijat palauttivat tekemänsä kotitehtävät iTunesU:n palautuskansioon ja katsoin ajoissa palautetut tehtävät läpi ennen tunnin alkua. Näin henkilökohtaisen palauteen antaminen helpottuu. Todettakoon tässä välissä, että opetusryhmämme ovat varsin pieniä. 

Ykkösluokkalaisten kanssa emme ole vielä hankkineet laskimia, vaan olemme ladanneet iPadille TI-Nspire CAS -appsin. Pyrkimyksenä on näin ollen saada mahdollisimman suuri hyöty symbolisen laskennan tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssikokeissa iPad on lukittuna tähän appsiin. Sellaiset tehtävät, joissa voidaan oikoa rutiininomaisia välivaiheita symbolisen laskennan työkalujen avulla, soveltuvatkin erinomaisesti tehtäviksi, jotka opiskelija palauttaa opettajan arvioitavaksi, koska laskinsovelluksesta on näppärä lähettää oma ratkaisu pdf-dokumenttina palautuskansioon. Laskimen Kuvaaja-toiminnon avulla on myös helppo tutkia esimerkiksi eri parametrien vaikutusta funktioiden kulkuun.

Lyhyen matematiikan Tilastot ja todennäköisyys -kurssilla opiskelijat ovat työstäneet tilastoprojektia valitsemastaan aiheesta. Tutkimuksen suunnittelu, tulosten keruu (Google Forms), aineiston käsittely (Numbers), sekä raportointi tapahtuvat sähköisesti.