26.8.15

ESP Education Strategic Planning - strateginen suunnittelutyö selkiyttää koulun visiota teknologiapainotteisena lukiona

Jokaisella oppilaitoksella on kirjoitettu tai kirjoittamaton käsitys siitä, millainen koulu se haluaa olla. Näin meilläkin. Käsitys koulun toiminnan punaisesta langasta tulisi olla selkeä ja yksiselitteinen, mutta usein se on hyvin vaikea pukea sanoiksi. Toiminnan tavoitteet lukevat opetussuunnitelmassa, mutta harva meistä muistaa, mitä sinne on kirjattu. Visio on olemassa paperilla, mutta sen käytännön toteutumista pohditaan harvoin yhdessä koko henkilökunnan, koulun hallinnon, kunnan sivistystoimen, opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa kanssa.

Jos olisin kysynyt viime keväänä lukiomme opettajilta, mihin toiminnallamme pyrimme, olisin luultavasti saanut yhtä monta erilaista vastausta, kuin on opettajaakin. Kaikki vastaukset olisivat varmasti olleet oikeita. Koulun hallinto, opiskelijat ja vanhemmat olisivat varmasti myös osanneet kuvailla lukiota erilaisin adjektiivein. Yhtä samansisältöistä lausetta olisin tuskin saanut keneltäkään.

Selkeän yhteisen vision puuttuminen vaikeuttaa koulun kehittämistä, sillä toiminnan laadukkuutta on vaikea arvioida, jos visio, tavoite ja toimenpiteet, joilla tavoite saavutetaan, eivät ole selkeitä. Strategisen suunnittelutyön tavoitteena onkin varmistaa oppilaitoksen toiminnan ja järjestettävän koulutuksen laatu.

Kävimme opinto-ohjaaja Seija Holsterin kanssa Applen järjestämässä ESP-koulutuksessa huhtikuussa. Koulutus oli todella hyvä ja ehdottoman tarpeellinen. Kahden päivän aikana pohdimme yhdessä, millainen lukio YYKL haluaa olla. Tätä strategista suunnittelutyötä jatkoimme koko viime kevään yhdessä opettajien ja koulun johtokunnan kanssa. Opiskelijoille, vanhemmille ja kunnan sivistystoimelle strategiaa esitellään tämän syksyn aikana.

Strategia on jaettu viiteen eri osa-alueeseen:

1) Visionäärinen, jaettu johtajuus. Tiedostavatko kaikki yhteisen visomme ja työskentelevät sen toteuttamiseksi? Jos näin ei ole, mitä on tehtävä, jotta tavoite saavutetaan? Tähän kohtaan olemme kirjanneet mm. sen, kuinka tärkeää vision esittely on kaikille asiakasryhmillemme opiskelijoista kunnan sivistystoimen jäseniin.

2) Innovatiivinen oppiminen ja opettaminen. Käyttävätkö opiskelijat ja opettajat monipuolisia työskentelytapoja teknologiaa hyödyntäen (TPCK)? Tämä kohta liittyy tiivisti tvt-suunnitelmaamme.

3) Jatkuva ammatillinen kehittyminen. Ottaako jokainen opettaja vastuun oman opettajuutensa jatkuvasta kehittämisestä? Miten omaa opettajuutta kehitetään nykyaikana? Tähän kohtaan olemme kirjanneet mm. teknologian käytön pedagogisten hyötyjen tiedostamisen tärkeyden (SAMR) ja sen, kuinka tärkeää on seurata oman alan some-keskustelua ja hyödyntää verkosta löytyvää materiaalia.

4) Tulosten tarkastelu: onnistumisen todisteet. Mitä tietoa on kerättävä, jotta voi osoittaa strategian ja vision toteutumisen onnistuneen? Tähän kohtaan olemme kirjanneet erilaisten kyselyjen tulosten arvioinnin ja hyödyntämisen tärkeyden. Kyselyitä ei saa tehdä vain kyselyiden vuoksi, saadulla palautteella on oltava merkitystä ja vaikutusta koulun arkeen.

5) Joustava oppimisympäristö. Tukeeko oppimisympäristömme jokaisen opiskelijan yksilöllistä kehittymistä? Tähän kohtaan olemme kirjanneet oppimisympäristön, joka tukee mm. opintojen henkilökohtaistamista, omatahtista etenemistä kursseilla ja vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaaminen, mutta myös sen, että fyysinen oppimisympäristö tukisi mobiilioppimista.

Visiomme on:
Ylitornion yhteiskoulun lukiossa
motivoimme toisiamme
kehittymään yksilöinä ja
kehittämään toimintaamme
jakamalla osaamistamme
vastuullisessa, vuorovaikutteisessa,
tasa-arvoisessa ja teknologiaa hyödyntävässä 
oppimisympäristössä. 

10.8.15

Apple Distinguished Educator -verkoston jäsenyys palkitsee kovan uurastuksen


Lukiomme tvt-hankkeissa saatujen positiivisten kokemusten innoittamana hain Applen innovatiivisten johtajien ja visionääristen opettajien koulutusohjelmaan viime tammikuussa. Hakemukseen piti liittää teknologian pedagogista käyttöä kuvaava enintään 2 minuutin mittainen video, jonka kuvasin yhdessä iPad-tutoreidemme Jonnen, Kallen ja Venlan kanssa iMovie-ohjelmalla. Videolla esittelimme, miten käytämme teknologiaa opettamisen, opiskelun ja arvioinnin työvälineenä ruotsin kielen kursseilla. 


ADE-ohjelmaan hakeutuminen oli ollut mielessäni siitä lähtien, kun sain vinkin ohjelmasta maaliskuussa 2014. Kun ilmoitus haun avautumisesta tuli sähköpostiini, en halunnut jättää tilaisuutta käyttämättä. Tiesin, että ohjelmaan pääsy takaisi lukiollemme huippupedagogien kansainvälisen verkoston tuen ja avun sekä uusia ideoita kaikissa teknologian pedagogiseen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. ADE-kouluttajana ja kouluttajien verkoston avulla minulla olisi mahdollisuus auttaa henkilökuntaamme kehittämään lukion mobiilipedagogiikkaa vielä nykyistäkin sujuvammaksi, monipuolisemmaksi ja innovatiivisemmaksi. 


Huhtikuussa sähköpostiini saapui erittäin mieluisa viesti: 
“The Apple Distinguished Educator (ADE) Program began in 1994, when Apple recognized K-12 and higher education pioneers who are using a variety of Apple products to transform teaching and learning in powerful ways. Today it has grown into a worldwide community of over 2,000 visionary educators and innovative leaders who are doing amazing things with Apple technology in and out of the classroom. Apple is pleased to welcome Sari Lantto to the ADE Class of 2015.  Learn more about this group of innovative educators online at http://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator .”

Varsinainen viikon mittainen koulutus pidettiin heinäkuussa Noordwijkerhoutissa sijaitsevassa konferenssikeskuksessa Amsterdamin ulkopuolella. Koulutukseen oli valittu yli 200 henkilöä ympäri EMEIA-aluetta (Europe, Middle East, India, Africa). Suomesta koulutukseen pääsi minun lisäkseni kuusi muuta opettajaa. 

Valitsin koulutuksessa tukiryhmäkseni ensin kieltenopettajien ryhmän, koska olin hakenut ohjelmaan opettajana, en rehtorina. Totesin kuitenkin pian, että saamme lukiona koulutuksesta enemmän irti, jos vaihdan ryhmään, jossa kaikki ovat muutosjohtajia. Se oli kyllä oikea päätös! Nykyisessä learning community -ryhmässäni on 17 muuta rehtoria tai pedagogista johtajaa erilaisista oppilaitoksista Intiasta Etelä-Afrikkaan. 


Ryhmäni jäsenet ovat aivan uskomattomia pedagogeja ja todella visionäärisiä johtajia. Jokaisella meillä on samanlainen tarina kerrottavana: miten teknologia on muuttanut pedagogiikkaa, oppimisympäristöä ja koulujemme tapaa toimia ja mikä rehtorin rooli on ollut muutoksen johtamisessa. Tästä ryhmästä jos jostain löytyy vertaistukea! 

Mitä ADE-nimitys sitten tarkoittaa aivan käytännössä? Alla oleva kuva kertonee kaiken. ADE-nimitys ei ole vain oma henkilökohtainen saavutukseni, vaan tunnustus koko YYKL:n väelle.